Kinderfysiotherapie

De Kinderfysiotherapeut is per 1/1/2020 gestopt en we hebben helaas nog geen vervanger .We zijn op zoek

Nieuwsgierig wat de kinderfysiotherapeut doet?kijk even op de blog pagina van onze website voor een filmpje!

Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Bij sommige kinderen is sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd of afwijkend zijn. Bij zuigelingen kunnen er signalen zijn die wijzen op motorische problemen. Dit kan zich uiten in te weinig of juist teveel kracht,  overstrekken, een duidelijke voorkeurshouding hebben, asymmetrie tijdens bewegen of  moeite  hebben met het veranderen van houding.

Onvoldoende motorische vaardigheden bij kinderen op de basisschoolleeftijd kunnen zich uiten in veel vallen of struikelen of angst hebben om te bewegen. Ook onleesbaar of langzaam schrijven kan een gevolg zijn van problemen met de fijne motoriek.
De  kinderfysiotherapeut begeleidt kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen.

Wat kunt u verwachten van een kinderfysiotherapeut?

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek door te bewegen, te ontdekken en te spelen. Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind! Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling, waardoor ze minder of (te) weinig motorische ervaring kunnen opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Met kinderen heb je voortdurend te maken met verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.

Een kinderfysiotherapeut heeft na de 4-jarige opleiding tot algemeen fysiotherapeut de 3-jarige masteropleiding tot kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen de 0-18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Wanneer is kinderfysiotherapie zinvol?

Meestal is het de ouder/verzorger die signaleert dat een kind motorische problemen heeft. De arts/verpleegkundige van het consultatiebureau of de schoolarts kunnen ook aangeven dat de ontwikkeling anders verloopt. Leerkrachten hebben evenals ouders/verzorgers een belangrijke, signalerende taak. Zij kunnen kinderen goed vergelijken met leeftijdgenoten.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt, zodat er een adequaat advies gegeven kan worden.

Vergoeding / verwijzing

U kunt zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut terecht. De kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan bij uw zorgverzekering of navragen aan een van de kinderfysiotherapeuten.

De behandeling

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van het kind krijgen. De kinderfysiotherapeut onderzoekt het kind na een intake gesprek met ouder(s). Er zal eventueel extra informatie worden verkregen bij verschillende disciplines, zoals leerkrachten, specialisten, huisarts, logopedist, etc. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op, waar de ouder nauw bij betrokken wordt.

De behandeling is gericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale leefomgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen voor ouders. U kunt op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0-2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies.

Voorbeelden van indicaties bij de baby/peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand / trage motorische ontwikkeling
 • Voorkeurshouding, asymmetrie of afgeplat hoofdje
 • Huilbaby
 • Gespannen en/of te actieve zuigeling, zuigeling met strekneigingen
 • Slappe en/of te rustige zuigeling
 • Asymmetrie in het bewegen van de linker/rechter lichaamshelft
 • Pre- en/of dysmature zuigeling
 • Billenschuiver
 • Tenenloper
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Pre-dysmature kind: te vroeg geboren
 • Plexus brachialis laesie
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie

Voorbeelden van indicaties bij kinderen van 4-18 jaar:

 • ADHD / ADD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (Autisme / PPD-NOS)
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD, Developmental Coordination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Spina Bifida
 • Lage of hoge spierspanning
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Orthopedische afwijkingen
 • Ademhalingsproblematiek / astma
 • Jeugdreuma
 • Obesitas
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Houdingsproblemen

Hieronder staan een aantal voorbeelden benoemd waarmee ouders, met hun kind, bij ons komen voor kinderfysiotherapie.

Grove motoriek:

 • Niet kunnen meekomen met de gymles en/of buitenspelen
 • Houterig en stijfbewegen
 • Slappehouding, moeite met langere tijd rechtopzitten
 • Opvallend looppatroon
 • Veel vallen en/of struikelen
 • Onrustig, veelbewegen

Fijne motoriek:

 • Niet willen tekenen, kleuren
 • Niet goed kunnen knippen, plakken en/of bouwen
 • Veel kleine ongelukjes zoals dingen omstoten, voorwerpen laten vallen
 • Geen duidelijke handvoorkeur bijteken-/schrijftaken
 • Schokkerige, niet vloeiende bewegingen
 • Onvoldoende leesbaar handschrift, schrijfproblemen
 • Tempo niet kunnen bij houden bij schrijftaken